Pobresa i Exclusió Social

Entesa com a privació i també com a procés, la pobresa s’analitza des de les qüestions més formalitzades fins als aspectes més vinculats als processos d’empobriment, passant pels factors de vulnerabilitat i grups en situació de risc social. Els projectes d’investigació desenvolupats en aquesta línia han permès acumular informació i realitzar aportacions en aquest àmbit d’estudi a través del reconeixement internacional dels resultats d’aquests, plasmats en les publicacions, documents de treball i ponències en seminaris i congressos especialitzats.

Les línies d’investigació que es treballen per l’equip abasten diversos aspectes:

  • Concepte, mesurament i lluita contra la pobresa i l’exclusió social
  • Pobresa i perspectiva de gènere
  • Població migrant i processos d’inclusió/exclusió social

Línies de treball  Membres  

Línies de treball

Concepte, mesurament i lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Definició àmplia de la pobresa i de l’exclusió social. Enfocament de les necessitats humanes bàsiques. Enfocament de Desenvolupament Humà. Potencialitats i capacitats. Pobresa en marc del desenvolupament de les societats capitalistes i dins del Sistema Mundial. Pobresa als països integrants de l’OCDE. Processos d’empobriment comparats i anàlisi de riscos i vulnerabilitat en l’àmbit de la Unió Europea. Processos comparats d’empobriment a Amèrica Llatina i el Carib. Pobresa i salut. Lluita contra la pobresa: teoria i praxi. Polítiques de salut com un factor de lluita contra la pobresa. Tercer sector i agents de solidaritat. Cooperació al desenvolupament i impacte en la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques.

Pobresa i perspectiva de gènere

Encara que la perspectiva de gènere és un eix transversal de l’Institut, bé és cert que s’ha desenvolupat una important labor d’investigació en el camp de pobresa i perspectiva de gènere que es destaca a continuació.

L’enfocament de gènere en els estudis sobre desenvolupament: perspectiva històrica. Inclusió de la perspectiva de gènere en sistemes d’indicadors per a l’estudi de l’empobriment. Gènere i històries de vida vinculades a processos d’empobriment de la dona. Anàlisi internacional comparada de l’empobriment de les dones a través de l’anàlisi d’informació procedent de bases de dades internacionals del Banc Mundial, Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament o Luxemboug Income Study.

Població migrant i processos d’inclusió/exclusió social

Teories sobre les migracions humanes. Mobilitat humana, desplaçaments forçosos, sistema econòmic i conflictes armats. Processos d’integració social i interculturalitat. Infància i joventut en situació de risc social: fills menors de migrants escolaritzats i construcció d’una xarxa de seguiment de problemes socials. Immigrants llatinoamericans a Europa i Espanya. Migració i mercats de treball.

↑ amunt

Membres

Coordinadora: Espinar Ruiz, Eva 

Membres:
Arza Porras, Javier
La Parra Casado, Daniel
Martí Sempere, Mónica
Martínez Gras, Rodolfo
Ródenas Calatayud, Carmen

↑ amunt

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)