Elecció Social i Benestar

El grup d’Elecció Social i Benestar centra les seues investigacions en diversos aspectes de la presa de decisions, dins d’un col·lectiu, i la seua possible repercussió en l’àmbit social. A títol il·lustratiu, es desenvolupen estudis sobre:

 • Procediments d’assignació de preferències
 • Mètodes de decisió col·lectiva (votacions, tornejos, etc.)
 • Creixement econòmic i desenvolupament social.
 • Regles i processos d’assignació aplicats a diferents àmbits, com ara distribució de costos, recursos humans, disseny de sistemes impositius i d’incentius, finançament de projectes públics, etc.
 • Processos de creació i dissolució de societats

Línies de treball  Membres 

Línies de treball

Procediments d’assignació de preferències

Davant la dificultat de generar una ordenació d’alternatives socials, a partir dels interessos individuals, sorgeixen diverses opcions que intenten minimitzar el trade-off existent entre totes dues facetes. La necessitat de resoldre aquest problema té clars exponents en el marc actual de globalització socioeconòmica. En un altre ordre de coses, l’augment de l’heterogeneïtat de les cultures que integren les Comunitats Europees incideix en la necessitat de consensuar ordenacions col·lectives que arrepleguen les ordenacions individuals.

Mètodes de decisió col·lectiva

La creixent globalització a la qual estem sent sotmesos requereix processos d’elecció que puguen ser assumits pels integrants de totes i cadascuna de les diferents societats. És ben sabut que la determinació del procés de votació pot influir sobre el resultat d’aquesta. L’interès principal és evitar, en la mesura que siga possible, alts graus de manipulació en el procés de decisions induït pel disseny d’aquest.

Creixement econòmic i desenvolupament social

Després de dècades d’intensa investigació sobre els determinants del creixement econòmic i de com fer arribar la prosperitat i el benestar social dels països més rics als més pobres, sorgeix la necessitat d’entendre per què en la pràctica, en la majoria dels casos, s’ha fallat en les mesures adoptades. Sorgeix la necessitat d’entendre per què en algunes regions han funcionat els incentius al creixement i en unes altres no, i en quina mesura el procés de creixement està lligat a l’eficiència de les institucions. És imperatiu entendre quins són i com actuen les barreres al creixement econòmic per a poder dissenyar els mecanismes capaços de generar un procés de convergència dels països més pobres cap als nivells de benestar i desenvolupament social dels més rics. 

Regles i processos d’assignació

Un dels principals problemes socioeconòmics sorgeix del disseny de regles d’assignació. Entre els diferents objectius que ha de plantejar-se el legislador, un dels principals és reduir el conflicte existent entre els agents. Les pautes que imposa la Justícia Social són, a vegades, conflictives, podent portar a la no reconciliació d’aquestes. El principal objectiu és rebutjar el menor número dels grans Principis d’Equitat, sense caure en el conflicte anteriorment apuntat. 

Entre els problemes més comunament analitzats podem destacar:

 • Distribució de costos, l’aplicació dels quals a les diferents facetes, tant econòmiques com socials és d’especial rellevància.
 • Determinació de sistemes impositius que permeten finançar les actuacions socials.
 • Control mediambiental mitjançant sistemes d’incentius.
 • Assignació de recursos humans a les diferents tasques a desenvolupar, en funció de les habilitats dels agents i les característiques del lloc a exercir.
 • Millora des del punt de vista social, de l’assignació dels estudiants a les diferents titulacions, en funció de l’adequació dels mateixos als requisits d’aquestes i a les necessitats socials.
 • Finançament de projectes públics, atesa la racionalització del cost i l’optimització del servei.
 • Disseny de mecanismes que ajuden a mitigar la desigualtat salarial per raó de sexe.

Processos de creació i dissolució de societats

En aquest àmbit, és de destacar l’interès per analitzar els processos de gestació d’acords a escala internacional, com ara el creixement geogràfic que està patint la Unió Europea.

És així mateix de remarcar la necessitat d’analitzar els acords que porten a una certa evolució de la societat quant a l’àmbit familiar es refereix. Entendre com i per què condicionants socioeconòmics influeixen en la configuració de les llars, atesa la generació o ruptura de famílies en el sentit tradicional.

↑ amunt

Membres

Coordinador: Alcalde Pérez, José 

Membres:
Denia Cuesta, Alfonsa
Guilló Fuentes, Dolores
Kostova Karabotcheva, Miroslava
Ortíz Arévalo, Pamela
Peris Ferrando, Josep Enric
Silva Reus, José Ángel
Subiza Martínez, María Begoña

↑ amunt

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)