Desenvolupament social, democràcia i diversitat cultural

El desenvolupament és l’altre nom que rep la pau. La pau positiva s’entén com les predisposicions i actituds, les estructures i les institucions que ajuden a la formació de  societats pacífiques i que les prevenen de la violència. La democràcia formal no garanteix per si mateixa la pau, però l’eviten en gran mesura si les estructures normatives i de govern s’orienten a la defensa i promoció dels drets humans i llibertats fonamentals, en atenció a la supressió de la barreres d’exclusió econòmiques (en termes de benestar social), culturals (reconeixement de les minories ètniques i lingüístiques) i per raons de gènere, edat o orientació sexual.

Línies de treball  Membres  Últimes publicacions 

Línies de treball

Estudis crítics sobre el desenvolupament i les seues alternatives. Tot l’anterior enllaça amb la idea que el desenvolupament és multidimensional. Enfront de les concepcions unidimensionals del desenvolupament que l’assumeixen exclusivament des de la perspectiva econòmica; el desenvolupament social amplia la mirada cap a altres dimensions, i presta molta atenció a la manera en què s’imbriquen les esferes econòmica, social, cultural i política de les societats. Com el paradigma del desenvolupament sorgit a meitat del segle passat no ha tingut èxit en les seues conseqüències pràctiques, en les últimes dècades el postdesenvolupament para atenció a les alternatives les quals sorgeixen, en alguns casos, des de les perifèries de la perifèria del sistema mundial. El Bon Viure o Sumak Kawsay (harmonia entre els éssers humans i d’aquests amb la naturalesa) que prové a l’Amèrica Andina és una de les línies d’investigació d’aquesta unitat.

Pràctiques econòmiques associades al desenvolupament comunitari. Encara que aquestes pràctiques es coneixen i realitzen des de fa molt temps (totes les formes i pràctiques econòmiques formades al llarg de la història i per part de les diferents cultures i societats humanes, tal com han estudiat l’antropologia econòmica i la sociologia econòmica); en els últims temps han sigut recuperades i actualitzades (l’economia del comú, l’economia col·laborativa, l’economia social i solidària) per la conjunció de tres factors: a) la generalització de l’ús de les noves tecnologies, que faciliten els intercanvis i la comunicació entre els membres de la xarxa comunitària; b) La crisi econòmica, que comença en 2008 i que ha conduït a l’increment de la desocupació i la pèrdua de poder adquisitiu; c) l’increment de la consciència social sobre l’equilibri entre intercanvi i protecció mediambiental que provoca un canvi en les decisions del consumidor el qual es fa més procliu a l’adquisició de productes i serveis de proximitat.

Democràcia i Drets Humans. Investigació sobre l’argumentació jurídica amb base a principis constitucionals i a drets fonamentals.

Investigació sobre les llengües minoritzades i minoritàries. S’aborda des de la perspectiva tant sociopolítica (reconeixement dels drets lingüístics i formes locals d’expressió de la resistència enfront dels processos derivats de la globalització neoliberal) com a cultural (en termes de protecció de la diversitat), així com la presència en diferents àmbits públics, com són l’administratiu i l’empresarial. Tot això travessat per la creixent tecnologització de la comunicació. També s’estudia la inclusió de les minories ètniques i lingüístiques en els projectes d’estat, la dinàmica conflicte/col·laboració en el marc de les identitats territorials, lingüístiques i ètniques, els processos d’ensenyament i aprenentatge en situacions de conflicte i el desenvolupament de metodologies d’investigació específiques per al seu estudi.

↑ amunt

Membres

Coordinador: PENALVA VERDÚ, Clement 

Miembros:
CAPORALE BIZZINI, Silvia
CATALÁ OLTRA, Lluís
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Isabel
OSORIO RAULD, Nelson Alejandro
RÓDENAS CALATAYUD, Ángeles
RODRÍGUEZ LIFANTE, Alberto
RUIZ MANERO, Juan
TORTOSA BLASCO, José María

↑ amunt

Últimes publicacions

↑ amunt

Seus IUDESP


Revistes

Revista OBETS

Càtedra UNESCO


AICO Interseccionalitat

Invisible Intersections


Màster – Doctorat


IUDESP WHOCC

WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health 
(2012-2020)